MMN-3451

Ground state solutions for Choquard equation with logarithmic nonlinearity

  • Jianwei Hao, Department of Mathematics, Guizhou University, Guiyang, Guizhou 550025, P.R. China, lih6615@126.com
  • Jinrong Wang, Department of Mathematics, Guizhou University, Guiyang, Guizhou 550025, P.R. China, jrwang@gzu.edu.cn

AbstractVol. 23 (2022), No. 2, pp. 723-739
DOI: 10.18514/MMN.2022.3451


Download: MMN-3451